تولید

فیلم های

مستقل

درباره ما

طوبی فیلم

طوبـــی فیلـــم از ســـال 1374 بـــا مدیریـــت روح اهلل بـــرادری فعالیـــت خـــود را درتهیـــه وتولیـــد فیلمهـــای مســـتقل بـــا تمرکـــز بـــر ایدههـــای نـــو و توجـــه بـــه نســل جــوان فیلمســازان بــا اســتعداد و ایجــاد تاثیــر فکــری در بســتر جامعــه در تهـــران آغـــاز کـــرد. طوبــی فیلــم در طــول ایــن ســالها بــا تولیــدات خــود ضمــن بــاور بــه رســالت اثرگـــزاری فرهنگـــی برجامعـــه ی مخاطـــب، در جشـــنوارههای داخلـــی و خارجـــی بســـیاری حاضـــر شـــده و عـــاوه بـــر جلـــب نظـــر منتقـــدان و مخاطبـــان، در بخشهـــای بســـیاری کاندیـــد و موفـــق بـــه دریافـــت جایـــزه شـــده اســـت طوبـــی فیلـــم از ســـال 1374 بـــا مدیریـــت روح اهلل بـــرادری فعالیـــت خـــود را درتهیـــه وتولیـــد فیلمهـــای مســـتقل بـــا تمرکـــز بـــر ایدههـــای نـــو و توجـــه بـــه نســل جــوان فیلمســازان بــا اســتعداد و ایجــاد تاثیــر فکــری در بســتر جامعــه در تهـــران آغـــاز کـــرد. طوبــی فیلــم در طــول ایــن ســالها بــا تولیــدات خــود ضمــن بــاور بــه رســالت اثرگـــزاری فرهنگـــی برجامعـــه ی مخاطـــب، در جشـــنوارههای داخلـــی و خارجـــی بســـیاری حاضـــر شـــده و عـــاوه بـــر جلـــب نظـــر منتقـــدان و مخاطبـــان، در بخشهـــای بســـیاری کاندیـــد و موفـــق بـــه دریافـــت جایـــزه شـــده اســـت

بنیانگذار و مدیرعامل

موسسه

طوبی

فیلم

تهیه کننده،مجری طرح مدیرتولید

روح الله

برادری

دارای مدرک درجه 2 هنری

معادل کارشناسی ارشد هنر

متولد 1334 دارای مدرک درجه 2 هنری معادل کارشناسی ارشد هنر، تهیه کننده، مجری طرح، مدیرتولید، بنیان‌گذار و مدیرعامل موسسه‌ی طوبی فیلم است که از سال 1359 فعالیت خود را در تهیه‌ی فیلم‌های تاثیرگذار و مستقل با محوریت اثر گزاری فرهنگی برجامعه ی مخاطب آغاز کرد. از فعالیت‌های شاخص او می‌توان به مجری طرح سریال «یوسف پیامبر» اشاره کرد و همچنین تولید فیلم‌هایی همچون «حمله به اچ3»، «خواب تلخ»، «خاموشی دریا» و « سیمای زنی در دوردست» که با تولید این آثار توانسته علاوه بر حمایت از نسل جوان فیلمسازان با استعداد در جشنواره‌های داخلی و خارجی بسیاری حاضر شود و با جلب نظر منتقدان و مخاطبان و دریافت جوایز بسیاری، تولیدات ماندگاری را برای سینمای ایران به جا بگذارد.

متولد 1334 دارای مدرک درجه 2 هنری معادل کارشناسی ارشد هنر، تهیه کننده، مجری طرح، مدیرتولید، بنیان‌گذار و مدیرعامل موسسه‌ی طوبی فیلم است که از سال 1359 فعالیت خود را در تهیه‌ی فیلم‌های تاثیرگذار و مستقل با محوریت اثر گزاری فرهنگی برجامعه ی مخاطب آغاز کرد. از فعالیت‌های شاخص او می‌توان به مجری طرح سریال «یوسف پیامبر» اشاره کرد و همچنین تولید فیلم‌هایی همچون «حمله به اچ3»، «خواب تلخ»، «خاموشی دریا» و « سیمای زنی در دوردست» که با تولید این آثار توانسته علاوه بر حمایت از نسل جوان فیلمسازان با استعداد در جشنواره‌های داخلی و خارجی بسیاری حاضر شود و با جلب نظر منتقدان و مخاطبان و دریافت جوایز بسیاری، تولیدات ماندگاری را برای سینمای ایران به جا بگذارد.

رئیس

هیات

مدیره

موسسه

طوبی

فیلم

سمیرا

برادری

تهیه کننده، کارگردان

فیلمنامه نویس

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز

متولد 1359فارغ التحصیل در رشته‌ی علوم اجتماعی دارای مدرک فیلم‌سازی از انجمن فیلمسازان جوان و مدرک فیلمسازی مستند از مدرسه‌ی Whistling Woods بمبئی.کارگردان، فیلمنامه نویس، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، منشی صحنه، مدیرتولید، تهیه کننده و رئیس هیأت مدیره موسسه‌ی طوبی فیلم است. از سال 1382 به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز فعالیت خود را در سینما آغاز کرد و سابقه‌ی تهیه وتولید فیلم‌های موفقی همچون « زالاوا»، « درساژ»، « بی‌سر» و « احتمال باران اسیدی» را در کارنامه‌ی خود دارد.

عضو موسسه

طوبی

فیلم

علی

برادری

متولد 1359فارغ التحصیل در رشته‌ی علوم اجتماعی دارای مدرک فیلم‌سازی از انجمن فیلمسازان جوان و مدرک فیلمسازی مستند از مدرسه‌ی Whistling Woods بمبئی.کارگردان، فیلمنامه نویس، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، منشی صحنه، مدیرتولید، تهیه کننده و رئیس هیأت مدیره موسسه‌ی طوبی فیلم است. از سال 1382 به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز فعالیت خود را در سینما آغاز کرد و سابقه‌ی تهیه وتولید فیلم‌های موفقی همچون « زالاوا»، « درساژ»، « بی‌سر» و « احتمال باران اسیدی» را در کارنامه‌ی خود دارد.

مطهره

دوست

فرهنگ

ترمه

برادری

عسل

یکتایی

سنا

مهدی

بدرلو